Get Your Premium Membership

Ang Makasaysayang Dozen

Ang isang dosena ay makasaysayan, Sa panahon ni Moises ay nagsugo s'ya, Labingdalawang tiktik ang inutusan, Nanggaling sa lipi ng Israelita, Upang alamin ang lupa ng Canaan, Batay sa sinabi ng Diyos na Ama, Ang sampu ay hindi nagsabi ng tapat, Sina Josue at Caleb ay tamang ulat. Noong si Cristo'y narito pa sa mundo, Tinawag ang labingdalawang apostol, Ipinangaral nila ang ebanghelyo, Nang upang maligtas ang tao sa hatol, Si Judas Iscariote ang nagkanulo, Mula sa puno ang sanga ay pinutol, Ang Panginoon sa taksil ay nagalit, Si Matias ang alagad na ipinalit. Sa Jerusalem ang Iglesia'y nagbalik, Natupad nga ang hula ng Panginoon, Hindi lang mga Gentil ang nagsaliksik, Pati Judio ay nakaunawa roon, Tungkol sa tunay na bayang walang batik, Aabutan na ng wakas ng panahon, Ang lider nga ay nagtungo sa lupain, Kasama ang labingdalawa o dozen.

Copyright © | Year Posted 2017
Post Comments

Poetrysoup is an environment of encouragement and growth so only provide specific positive comments that indicate what you appreciate about the poem.

Please Login to post a comment

Date: 7/24/2017 11:16:00 AM
I'm sure this is a wonderful poem, Bernard. What language is it, so I can translate it into English? Love always. Romantic Warrior
Login to Reply
Asuncion Avatar
Bernard F. Asuncion
Date: 7/24/2017 2:31:00 PM
Thanks, Freddie... It's written in my mother tongue, the Filipino language...