Get Your Premium Membership

Random Member Poems

Next Random Poem

Hajj

Tera Hajj tujhay ayashi say kyun NAHI rokta?
Kyun Kay tun Deen dar NAHI duniya dar hai.