Get Your Premium Membership

Best Sumpitan Poems

Below are the all-time best Sumpitan poems written by Poets on PoetrySoup. These top poems in list format are the best examples of sumpitan poems written by PoetrySoup members


Maranao Poem - MURI A KAPAGODAS
MURI A KAPAGODAS

l
Magodas ako Gadong,
a igagador ko Alam,
na Sagayanan onSnang,
ko Gapa a Simalawn,
a Dayamonthaya ragat,
ko alabat sa Slangan,
a inikarantangadat,
na Piyaladkho Marinaw,
so inambar o Pakato,
sa bapya...

Read More
Categories: sumpitan, analogy,
Form: Ballade