Get Your Premium Membership

Maranao Poem - So ilano akn kiran

~so ilano akn kiran ~ Alamat ko sabaad , a dimasusorot a pd , na dima paparo a pd , na mainot so ndadata , na Lbi a katawangko... Pnto angka i sabap, a izaw olano akn? na dadna rata adar, o abay abayn ka, ka iropa ago toosan... Sakn na sakn man , a matagkalilid a taw, na dita labotn tant , o pd a taw dika tmbo ... Ingarangko man ai , a matag kasinaloda, a makambi bida-bida, a mbaram-barang maana, isa na Rina-rinaw, ikapd di khakilid, Muri na dikhadaway, na banda ka makapili , a tindosnnaw sa isa , go pangnal akongka bo. a sakn- Ditadawayen sa Ranao ... ~ By: dsr Khadaffy D. Mangondato Maranao Poem Translation: - My Pseudo for them -

Copyright © | Year Posted 2015
Post Comments

Poetrysoup is an environment of encouragement and growth so only provide specific positive comments that indicate what you appreciate about the poem.

Please Login to post a comment

A comment has not been posted for this poem. Encourage a poet by being the first to comment.