Get Your Premium Membership

Anyammiri Ala Anyi

Anyammiri Ala Any? (Tears of Our Land) Izunna Okafor dere ab? a Ala Na?jiria ebegbuo onwe ya n'akwa Anya mmiri anya mmiri ebe niile Akwa ?t?t?, akwa ndeeri na akwa ar?r? ?nye ga-az? ala any? ? Chi ?b?b? were aka ekpe were dup?ta ya ?ra Chi ?j?? ewere akwa ar?r? dúbàà ya Ihe na-eben? aka na-ebekwa Onye ga-az? ala any? ? Na?jiria b? nne ch? ?m? Nd? ?ch?ch? b? di bi ?l? Nne na nwa ebegbuo onwe ha n'akwa Ag??, anya mmiri, akwa ar?r? ebe niile Onye ga-az? ala any? ? Lekene nwaany? na mma ya Na ?bara ?m? chi jiri g?zie af? ya Ma di ya ekwegh? ka o rite ihe nwa ya Wee na-am? ya ?bara ka anw?nta Nnewi Onye ga-az? ala any? ? Ezi na ?l? ya n? n'?gbaghara Ma di ya ad?gh? emez? ka nwoke Egbe ebuk?chaala ?m? ya na Benue, Dapchi na Chibok Ma di ya ekwugh? ihe ?b?la ma ?l? D?ka a gà-as? na ? macha ihe na-eme Onye ga-az? ala any? ? Di ya ezugbuola ohi, ma bube ya ?n? nri ?m?ka n?z?kwa n'ag??, ?b?nad? n'ikpo nri ha nwèrè Ya b? ògòlì nwaany? agbaa isi aw? na-erugh? eru Anya mmiri ejugokwa ?g?d? ya Onye ga-az? ala any? ? Nwoke ah? agbaala ya ?t? n'?mà ah?a Cha? ! Ag? nwaany? ebegbuo onwe ya n'akwa !! D?ka ?wa na-agbáz?kwa ?t? ya elele Ùgwù e jiri mara ya erugh?z?kwa ya aka Onye ga-az? ala any? ? Ala Na?jiria na-ach? dí ?z? ugbu a Nd? ? l?r? al? aghar?p?chaala ya N'ihi ezugh? oke n'ihe e ji nwoke eme Nke b? isi anagh? echètekwuz?kwa onwe ya N'ihi ?b?r? ?ta nchara Na ihe a gw?r? agw? so ya Onye ga-ach? ala any? ? Iwe eweela ?m? ya nd? okenye Ha ji ach?r? nne ha di ?z? n'oge Naan? nwoke nwere ùgwù na ns?p?r? Ka a na-elegara anya ibunye mmanya ?b?ch? ah? Ma e wepuchaa úgwùmágànà na nd? otu ya. A j?? m ?n?, onye ga-az? ala any? ? G? onwe g? sòrò b?r? nwa ya M? onwe m sòrò b?r? nwa ya Ng?ga d? n'?k? ab?gh? nkè az? ? b?r? nkè an? ?m?nne m a j?? m ?n? ?z? Onye ga-al? mma any? ? Oke ji na àbàlà ? na-az? ihu ?ba ? Ngwa jikere ma chemie echiche nke ?ma Ka i wee sòró any? zaa aj?j? ah? n'oke ?b?ch? ah? Onye ga-ach? ala any? ? Maka Onye Dere Ab? A: Izunna Okafor b? nwaaf? Ebenat?r d? n'okpuru ?ch?ch? Nnewi Saw?t? nke steeti Anambra. ? b? onye edemede iduaz? na ab?, onye nta ak?k? na onye nkwàlite as?s? Igbo. ? g?r? na mahadum Nnamd? Azikiwe d? n'Awka, b? ebe o mere maka ihe ?m?m? nhazi ?hanaeze b? 'Public Administration' n'olu bekee. Izunna na-ede akw?kw? n'as?s? Igbo na n'as?s? bekee, ma b?r?kwa onye e jìrì ?kwàlìtè as?s? na omenala Igbo wee mara.

Copyright © | Year Posted 2020
Post Comments

Poetrysoup is an environment of encouragement and growth so only provide specific positive comments that indicate what you appreciate about the poem.

Please Login to post a comment

A comment has not been posted for this poem. Encourage a poet by being the first to comment.