Get Your Premium Membership

Aguu

Ag?? (hunger) Izunna Okafor dere ab? a Ch??? ch??? ka ? na-atà n'af? Nw?? nw?? ka ? na-am? n'?kp?kp? Ag?? b? aha ya ? kp?? ?gan? ? za g? Ag?? b? echete ebeme O nwegh? nne, nke o ji enwe nna O nwegh?kwa ikwu na ibe Ag?? b? aha ya Ag?? amagh? nwoke na nwaany? ? hagh?kwà ?m?ntak?r? aka Mere e ji akp? ya otii nwata n'ihu nne ya Ag?? b? aha ya Ag?? anagh? as? anya Ag?? nagh? eme ihere Ag?? anagh? as? ndo Ag?? b? aha ya ?r?b? na-at? ya égwù At?ngà na-agbara ya ?s? Dike akp? obi na-as?kwa ya as? Ag?? b? aha ya Ag?? enwegh? ényì Ag?? enwegh? onye iro Mana ebe ?b?la ? bàtàrà a ch??r? ya ihe ? na-eri Ag?? b? aha ya I mete ya enyi, ? ka nj? ? t? ya iro, ? ny?? g? anya ? b? oruf?r? be onye Ag?? b? aha ya Ag?? na-am?kp? mmad? Na-eme nwata okenye n'akagh? aka Ma ya onwe ya ad?gh? aka nka Ag?? b? aha ya Ag?? b? ?nw?nwà Ag?? na-ete mmad? ure n'?ha Ag?? b?kwa ?ranyere nwata anya n'ogwu Ag?? b? aha ya. ? na-ad? ka ?nw? na-egbu ?hà Mana ?nw? ekwegh? ewere ya Kemgbe okike ?wa ka o siri kpaba ike Ag?? b? aha ya Kwashi?k? b? af? ime ya ?nya af? b? òghùghù ?m?m? nwa N'ala ili ka ? na-akpdobe ike Ag?? b? aha ya Ag?? eriela ?t?t? isi Mana af? ekwegh? eju ya ? b? nke e mere j?? oyi Ag?? b? aha ya Ag?? d? nj? Ag?? d? n'ala any? Ag?? ah?ala ?m? mmad? ?n? Ag?? egbuo nd? a Ag??...

Copyright © | Year Posted 2020
Post Comments

Poetrysoup is an environment of encouragement and growth so only provide specific positive comments that indicate what you appreciate about the poem.

Please Login to post a comment

A comment has not been posted for this poem. Encourage a poet by being the first to comment.