Get Your Premium Membership

Sumpitan Poems - Poems about Sumpitan

Sumpitan Poems - Examples of all types of poems about sumpitan to share and read. This list of new poems is composed of the works of modern poets of PoetrySoup. Read short, long, best, and famous examples for sumpitan.

New Poems

Maranao Poem - MURI A KAPAGODAS
...a-paroman, ka oba mBolanaw Mobar, na Kabayomboran Maog , So Lombay a Mitatandp… ll Sarmpangn Maidan, o pagalad sa sumpitan, So kareres o Kaprang, Na bapya ribon kami, A Lombay sa Gaganatan, Na inipanalao ami a ginawa mi ko alam, ......Read More
Categories: sumpitan, analogy,
Form: Ballade