Get Your Premium Membership

Sumpitan Poems

Sumpitan Poems - Below are popular examples of all types of sumpitan poetry to share and read. This list of poems is composed of the works of modern poets of PoetrySoup. Read short, long, best, famous, and modern examples for sumpitan.

New Poems

Maranao Poem - MURI A KAPAGODAS
MURI A KAPAGODAS

l
Magodas ako Gadong,
a igagador ko Alam,
na Sagayanan onSnang,
ko Gapa a Simalawn,
a Dayamonthaya ragat,
ko alabat sa Slangan,
a inikarantangadat,
na Piyaladkho Marinaw,
so inambar o Pakato,
sa bapya pha-paroman,
ka oba mBolanaw Mobar,
na Kabayomboran Maog ,
So Lombay a Mitatandp…
ll
Sarmpangn Maidan,
o pagalad sa sumpitan,
So kareres...Read More
Categories: sumpitan, analogy,
Form: Ballade