Get Your Premium Membership

Bogolo

Ngwaga e be ele e se me ka geke ipona tlhakatlhakanong
Kgwedi txe mmalwa fela gore ke fetse atla tse pedi
Maahlo a be a bona fela tsa mono kgabagareng
Kgopolo ere nna ke sa nkga mekgatho
Efela pelo e lebaleba e bona lewatle la dikeledi

Diporogwana nakong yeo e be di fosetswa ntle.
Ntle go be go bonala fahlego tse senyegileng
Megopolo e bontsha e iketse magoletsa
Ka bo pimpane re bina ka thabo la go shiisa

Kgopolong re ipotsa ga re phonyokgile meenong a ditau,
Re phonyogile atleng tsa bo maratahelele.
Re sa tsebe ge bohloko bja bolwetsi bo sa le tseleng
Re sa tsebe ge matsatsi a hlaba ae tla le bogolo

Kgatheng ga dithaka ka bona kele tshuana rrawaka a ntse a hema
Pelong ke le nosi kare naa goreng waka ale bjalo
Naa ke sentseng pele ga maahlo a Yobolo,
Ge nna waka a sa ithakgarage go e tsa bangwe
Ke ntse kele thakhaletswalo , kgarebe e tee kele bjalo.


Copyright © | Year Posted 2019
Post Comments
Please Login to post a comment

A comment has not been posted for this poem. Encourage a poet by being the first to comment.