Get Your Premium Membership

Xu Zhi Mo Biography | Poet

Photo of Xu Zhi Mo

Xu Zhimo (Chinese : ; pinyin : Xú Zhìmó ; Wade–Giles : Hsü Chih-mo, January 15, 1897 – November 19, 1931) was an early 20th-century Chinese poet. He was given the name of Zhangxu and the courtesy name of Yousen. He later changed his courtesy name to Zhimo.


Xu Zhi Mo: Poems | Best Poems | Short Poems | Quotes