Get Your Premium Membership

Parlour Medley - Lyrics by Rankins


Lyrics
(
John Morris Rankin)
Hi
ù bhi Màiri Anna
Màiri Anna, Màiri Anna
Hi
ù bhi Màiri Anna
Màiri Anna 's Ruaraidh
Tha Màiri Anna bh
òidheach
Am bliadhna dol a ph
òsadh'S d
ùil aice ri òig-fhear'
Ic Dhomhnaill 'ic Ruairidh
Swing her around on the ball of her heels
The more she spins the better she feels'S ged thigeadh na c
àirdean'
Na bheil an Ceann Tàile
Tha Màiri Anna 'g r
àdha
Gum b' fhearr leithe Ruaraidh
Yours' a nickel, mine's a dime
Yours' so pretty 'n mine's so fine
Yours' a lady, mine's a baby
Mine's a baby