Get Your Premium Membership

An Innis Igh - Lyrics by Rankins


Lyrics
(
Traditional)
Seinn an duan so dhan Innis Àigh
An innis uaine as gile tr
àigh
Bidh sian air uairean
A' bagairt cruaidh ris
Ach 's e mo luaidh-sa bhi ann a' t
àmh
Càit' an tr
àith' an tig Samhradh caomh?Càit' an tr
àith' a thig bl
àth air craobh
Càit' as b
òidhche'S an seinn an sme
òrach
Air bh
àrr nan ògan 's an Innis Àigh
Tiugainn leam-sa chun na tr
àigh''S an fheasgar chi
ùin-ghil aig àm an l
àin
Is chi thu 'm b
òidhhead'S an liuthad se
òrsa
De dhe'eoin tha c
òmhnuidh an Innis Àigh
An t-iasg as fiachaile dl
ùth do 'n tr
àigh
Is ann m'a chr
ìochan is miann leis t
àmh
Bidh gillean easgaidh
Le dorgh is l
ìontan
Moch, moch 'g a iarraidh mu Innis Àigh
O, 's gearr an ùine gu'n teirig l
à
Thig an oidhche 's gun iarr mi t
àmh
Mo chadal buan-sa
Bidh e cho suaimhneach
Ma bhios mo chluasag 's an Innis Àigh
Seinn an duan so dhan Innis Àigh