Get Your Premium Membership

Kim Gi-taek Biography | Poet

Photo of Kim Gi-taek

Kim Ki Taek is a modern Korean poet.


Kim Gi-taek: Poems | Best Poems | Short Poems | Quotes