Get Your Premium Membership

Gu Taiqing Biography | Poet

Photo of Gu Taiqing

Gu Taiqing (Chinese : ; Pinyin : Gù Tàiqing ; 1799 – c. 1877) was a poet of the Qing Dynasty .


Gu Taiqing: Poems | Best Poems | Short Poems | Quotes