Get Your Premium Membership

Ngeln I Rummet - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
Det bor en ängel i mitt rumhon har sitt bo ovanf
ör mitt huvudhon g
ör mej lugnoch hon viskar till mejallt det jag s
äger dej
Det bor en annan i min kropphon har den vackraste av sj
älarhon är k
ärlek och hoppoch hon ber
ättar f
ör dejhur mycket jag älskar dej
Det bor en ande vid min fotsom bl
åser v
ärme över hudendet kittlar och du s
åg att jag logmen n
är hon andas p
å mej
är det f
ör att du ska kommaoch v
ärma dej
Här är jag med allt det andrasom g
ör en m
änniska heloch jag hoppasjag hoppas att du orkaroch att ängeln i rummetdet är hennedu ser