Karam - Lyrics by Aksu Sezen


Lyrics
Köpr
üler yapt
ýrd
ým gelip ge
çmeye Çe
þmeler yapt
ýrd
ým suyun i
çmeye karam Kavli karar ettim al
ýp ka
çmaya Bo
þa kostaklanma kostak de
ðilsin karam çýkma pencereye z
ülf
ün tellenir Beyaz giyme eteklerin kirlenir karam Gelme meyhaneye ad
ýn dillenir Bo
þa kostaklanma kostak degilsin karam Armudu dal
ýnda pazar eyledim Ka
þýn
ý uzak eyledim karam Seksen seftaliyi hazar eyledim Yan
Il
Ipta guz alm
Is
Im bilemem karam