Get Your Premium Membership

Ireland Native Anthem Text - Lyrics by Unknown


Lyrics
Amhra/n na bh
Fiann
Seo dhibh a cha/irde duan O/glaigh,
Cathre/imeach briomhar ceolmhar,A/r dtinte cna/mh go buacach ta/id,'S an spe/ir go min re/altogach
Is fonnmhar faobhrach sinn chun gleo'S go tiu/nmhar gle/ roimh thi/ocht do'n lo/
Fe/ chiu/nas chaomh na hoiche ar seol:
Seo libh canai/dh Amhra/n na bh
Fiann
Curfa/:
Sinne Firnna Fa/il
A ta/ fe/ gheall ag E/irinn,buion da/r slua
Thar toinn do ra/inig chugainn,
Fe/ mho/id bheith saor.
Sean ti/r a/r sinsir feasta
Ni/ fhagfar fe/'n tiora/n na/ fe'/n tra/il
Anocht a the/am sa bhearna bhaoil,
Le gean ar Ghaeil chun ba/is no/ saoil
Le guna screach fe/ la/mhach na bpile/ar
Seo libh canai/dh Amhra/n na bh
Fiann.
Cois ba/nta re/idhe, ar a/rdaibh sle/ibhe,
Ba bhuachach a/r sinsir romhainn,
Ag la/mhach go tre/an fe/'n sa/r-bhrat se/in
Ta/ thuas sa ghaoith go seolta
Ba dhu/chas riamh d'a/r gcine cha/idh
Gan iompa/il siar o/ imirt a/ir,'S ag siu/l mar iad i gcoinne na/mhad
Seo libh, canai/dh Amhra/n na bh
Fiann
Curfa/A bhui/on na/ch fann d'fhuil Ghaeil is Gall,
Sin breacadh lae na saoirse,
Ta sce/imhle 's scanradh i gcroi/the namhad,
Roimh ranna laochra a/r dtire.A/r dtinte is tre/ith gan spre/ach anois,
Sin luisne ghle/ san spe/ir anoir,'S an bi/obha i raon na bpile/ar agaibh:
Seo libh, canai/dh Amhra/n na bh Fiann.
Curfa/
Sent by Carlos Andr
é Pereira da Silva Branco