SNOWFLAKES

Written by: Demetrios Trifiatis

SNOWFLAKES


Snowflakes:
Tears of angels
Crystallized by the
Agony of human
Pain!©Demetrios Trifiatis
   20 February 2013