hmmm

Written by: Debbie Guzzi

Jame's Bond's P*ssy Galore
Pretty
Kitty

Bo Dericks
Hotsy
Totsy

Dolly Parton's Bra
boulder
holder