My child

Written by: nilofar shaikh

I have a reason to smile,
I have a reason to play,
I have a reason to sing,
I have a reason to laugh,
I have a reason to shop,
I have a reason to learn,
I have a reason to cook,
I have a reason to write,
I have a reason to cry,
I have a reason to talk,
Because,
I have a reason to live,
And the reason is my Doll, my Baby!