DODOITSU SHMODOITSU

Written by: Sidney Beck

DODOITSU   SHMODOITSUHer love leaves her grass-widow
She then writes dodoitsu , 
Promising jump from window.
Please !. .. . Don’t do it, Su ! 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .