A Haiku---the mocking bird

Written by: Ndubisi Chiagoziem

Wake, slumber no more
Buzz,buzz, buzz!,join in the buzz
Time waits for no man