Gosho

Written by: Ruben Ramos

Lions ROAR-
Namyo Ho Renge Kyo,

Eagles SOAR-
Namyo Ho Renge Kyo,

Heaven's Door-
Namyo Ho Renge Kyo.