The Onamonapia

Written by: Susan Mills

swoosh, whoosh, bash, crash, buzz wuzz he's gushy
mush... pop, pop, pop, "I love you!"-- pop, pop, pop,
"I love you too!"