Greeting Card Maker | Poem Art Generator

Free online greeting card maker or poetry art generator. Create free custom printable greeting cards or art from photos and text online. Use PoetrySoup's free online software to make greeting cards from poems, quotes, or your own words. Generate memes, cards, or poetry art for any occasion; weddings, anniversaries, holidays, etc (See examples here). Make a card to show your loved one how special they are to you. Once you make a card, you can email it, download the photo graphic, or share it with others on your favorite social network site like Facebook. Also, you can create shareable and downloadable cards from poetry on PoetrySoup. Use our poetry search engine to find the perfect poem, and then click the camera icon to create the card or art.


Enter Title (Not Required)

Enter Poem or Quote (Required)

Enter Author Name (Not Required)

Move Text:

Heading Text

       
Color:

Main/Poem Text

       
Color:
Background Position Alignment:
  | 
 

Upload Image: 
 


 
 10mb max file size

Use Internet Image:
Like: https://www.poetrysoup.com/images/ce_Finnaly_home_soare.jpg  
Layout:   
www.poetrysoup.com - Create a card from your words, quote, or poetry
Maranao Poem - Kawa sa tig o Digong
| Friday | 01 | July | 2016 | 05:12 AM l ~ KaWa saTig o Digong l Ayday dingkadn kharaw? A pangitk aya ingd Na aya daging o Digong Ko Kiyapangadap iyan Ko myarangcom a ingd Na Ayday kiyatabowan! A kalalalongan iyo. l Kna a bolong ai A zokho onta Kawasa Ka oba makaOmplak Na ibgay ko diGibon A romororan sa Pura A taman dn Manalangan Ko Bangon a diniyan rk. l Na tapila kn ta Uzk A malima-lima kiran A isomaga Maganad Na aya ranonta ko ig A kararayaan a tao Na ikakp a zurota Ka obaka zalimbago. l Na bulongan ta so boNeg A ipkhaLalong a dar Na ditabo mandiLngan Ka kawasaan so ingd Na maLindg odiMara Na langon makadampanas Sa rondan o Pilimpinas. l Gowani a iroyn o Makadmpas a Davao A samaya iphamndg Ko ikaTlo-ika nm a idandg so Ruwaka A Kalala-lungan o taw Na inizaw izaw aTig. l Na dapn tanto thikna Na lagid obabo Bnar Ka kumi khn ta so Boneg Na odika panizakay A kyamotangka b’rg Na maburokos kalilid A minikh khntawai. l Paniyap ka ranon ka kiyatokawan kapd! a mindaganga a boneg ka kaduratangka boneg? a ngga-ganga ka a boneg Na khdgn ka bono a kaneg ka o phagingd. l ~ dsr| khadaffy D. Mangondato
Copyright © 2020 Khadaffy D. Mangondato. All Rights Reserved