Get Your Premium Membership

Child Abuse Abecedarian Poems

These Child Abuse Abecedarian poems are examples of poetry about Child Abuse Abecedarian. These are the best examples of Abecedarian Child Abuse poems written by international poets.


Kyu hamare sathe
Niyatun logo ki buri hoti hai .
Phir bhi Hame Kyu sunna padta hai.
Ham ko kyu kamzor samja jata hai..
Hone ke baad bhi avaz ham logo...

Read More
© Yesha Shah  Create an image from this poem.
Categories: 12th grade, anger, beautiful,