Maranao Poem - Insana ko Kanakan

Khadaffy D. Mangondato Avatar  Send Soup Mail  Block poet from commenting on your poetry

Below is the poem entitled Maranao Poem - Insana ko Kanakan which was written by poet Khadaffy D. Mangondato. Please feel free to comment on this poem. However, please remember, PoetrySoup is a place of encouragement and growth.

Read Poems by Khadaffy D. Mangondato

Best Khadaffy D. Mangondato Poems

+ Follow Poet

The poem is below...


Maranao Poem - Insana ko Kanakan


~ Insana ko kanakan ~
|
Aya kingginauwai,
sa mapuro i kapândi,
Na phándapati-ngka laiyok,
Na dikawn phakisilaw,
A kailai-ilay angka ...
|
Na Lolopog angka malo, 
Sa obangka tatapada, 
Na malongka lolokhái, 
Sa karangan a dokauwan,
na kaizaangka niyan ...
|
Na inongka lolopoga, 
a dikabo thotomangkd?
na aiya tharo angkaun, 
na diyako phangunaan,
sa dako niyan mbinaan ...
|
Aya kakhakanakan,
na mapakay totondogn, 
odi na tatapadn a rinaw
na dingka pman pôdoki,
ka madakl di-khasorot ...
|
Na ba gowani imanto,
A madakl a Karina,
Na gdam ingka sa darm,
ka obakawn mibulog,
A matana-tanao ka ...
|
~ Ditadawayen
 | Khadaffy D. Mangondato

Copyright © | Year Posted 2017

Post Comments

Please Login to post a comment

A comment has not been posted for this poem. Encourage a poet by being the first to comment.