Funny Bunny

Written by: Chizobem Uche

Funny bunny is so funny
funny and furry
is funny bunny