Sweat not

Written by: Toquyen Harrell

Do you sweat?
You 
Love
Lord