SPIRITUAL

Written by: Demetrios Trifiatis

SPIRITUAL 


I let myself
To be dissolved into
Your WORD Oh, LORD
And spiritual now
Became!© Demetrios Trifiatis
   16 January 2013