The Shadow

Written by: Demetrios Trifiatis

The Shadow


The shadow
Of fear
Is shed by
The body of
HOPE!


©Demetrios Trifiatis
  5 January 2013