I am

Written by: David Jefferies

I am a drunk, 
Iam a punk, 
 
I am a romantic, 
I am Frantic, 

I am Loud, 
I am proud, 

I am fearful, 
I am tearful, 

I am a dreamer, 
I am cleaner, 

I am a worker, 
I am a hurter,